Welcome to Albarawi.com

Barnamij izi taqadira kuzuba na zingine zonte stakuwekowa apa. Fikri yawe nayo lata comment ntiini.

 

  

قال تعالى :    

 

 

 المقدمة :

    

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين , سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .     أما بعد :  إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة وتحيتهم يوم يلقونه سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .   أقدم لكم  برنامح قصص الأنبياء .

Ayuhal ahiba: igemaani karka barnaamij yiitu ya Qisasul Ambiyaa, kaqisani shtaliilo barnaamij iyi? Ka sababu awa ndiwo kheyri ya wanaadamu , ndiwo

kheyri ya waantu wa ineenzelo ilu yaa nti, ndiwo waantu wa mujiitu wa taliilo kubashira na ku digila, ka jisiyo china qfuungulo qisa zaawo:

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن  وإن كنت من قبله لمن الغافلين

Umma wawaliko wabeele lawla mitume aya ndiwo wa onyezo ndila ya kheyri, karka sku izi, waantu hulangala zineema hu athirika ka qisa za wanaadamu haandiko, wiingine hula , wiingine huraasha ma atoore na wazuungu , laakini ndo kasa  qisasul ambiyaa ndaanike taqpata ibra taqpata sabri taqpata raaha, fawallaahi ntaku kookoka karka duniya iyi illa kuwaraasha wo.

Ka qisani?  ka sababu qisa zaawo ni ibra ka waantu wanayo aqili

 Qisasul ambiyaa  ndaanike zimo ziintu za yaabu, ndaanike yimo mu’jiza, muuntu husomo huthibita karka diini,  muntu ta qudhibo , taqutaando, ta qudulmo we hata humfikirili, muntu taqu harbisho nawe naqsomo qisasul ambiyaa hawaze huwaamo, takuwona jisa umati wana kuharbisho mitume yaawo, jisawo wana ku dhiboowa paka wanakuwlowa mitume.

Takuwona jisa mujiitu nakuwatumo mtume ba’diye mtume zote izi taqpata karka qisasul ambiyaa,  ntaku umati illa mujiitu watumilile mtume,

Karka qisasula ambiyaai, taqkasa jisaayi mujiitu munzilo aadam as , taqkasa nuuh dhibu yaaye pisilo pamo na qowmuye, taqkasa ibraahim jisaaye latila karka mulo, taqkasa suleymani mulku wa mujiitu mpeelo, taqkasa qisa ya fir’ooni na muusaa as numa taqkasa eesaa pamo na qowmuye.

Basi ndoni chilangaleni ahsanul qisasi jisa zilo karka kitabullaahi wa sunnati rasullihi saw shkaseni qisa izi, ndanike shpateni waano na ibra, ndoni chanzeni pamo naani qisasul ambiyaa, henda mujiitu kuwaza hewesi ziitu, qtila manfa’a kiitu na kawa islaamu wonte, mujiitu nashfaanya :

من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو ا الألباب

بدء الخلق

Shtakaanza silsila ya qisasul ambiyaa’i pamoyi  na awali ya maadamu mujiitu muunzilo, laakini shtakanza qisa pamo na maanzo kabisa wa billaahi towfiiq.

Ayuhal ahbaab: igemaani mara piili karka barnaamij yiitu ya qisasul ambiyaa, na qabla yasi kaanza musalsal yiitu laa budda si qkodela lamna gani mujiitu anzizo kumba makhluuqu:

الله خالق كل شئ وهو على كل شئ وكيل

Maanzo kabisa

كان الله عز وجل ولم يكن معه  شئ

Mujiitu maanzo waaliko yee peeke nantaku chiintu chiingine chiwaaliko,

هو الأول والآخر

Ndiye awali qablaya killa chiintu, fa awali ya chiintu mujiitu unziloni maayi  numa unzile  Arshi, ndiyo nkulu zaaydi karka makhluuqu za mujiitu, yiiko ilu ya kuzimu sabaze na yiko ilu ya jana na karka mpiindoze wako malaaika ntaku na iwo adadi yaawo illa mujiitu, na arshi iyo hutukulo malaika wane wakulu zaaydi, laakini yowmul qiyaama wataqtukulo ni malaaika wanaane jisa mujiitu hadiilo karka suratul haaqah :

 

numa ba’diye ka zamani niingi unzile qalamu numa unzile lowhul mahfuud, numa qalamu ikodeele, mujiitu mambiile uktub, andika, qalamu ihadiile nandikeni, mujiitu mambiile, andika maa kaana wamaa yakuunu ilaa an taqumal saacat.

Andika killa chiintu shtaqtuluko karka duniya ilaa yowmil qiyaama

إنا كل شئ خلقناه بقدر

Killa chiintu mujiitu andishile karka lowhil mahfuudi qabla yaye kumba nti na kuzimu ka miyaaka 50,000, numa ba’di ya miyaaka 50,000 mujiitu unzile kuzimu saba, n anti saba na majabali, na bahari zote na mito na ije yimo katike.

Unzile mezi wa iwa na mezi wa weelu, na noota istawishiize karka kuzimu, numa ba’di ya apo uunzile malaaika ka nuuru, numa ba’diye unzile qowmu wa viliile majini, majini awa wawaaliko washfisida karka ardhi, wa chim’aasa mujiitu, wa chuwlana, washtawanya maazi,

Hata malaaika mara maape wachishkila,  chiwa adhiba, mara chiwa burusha numa ya bahari, aw chiwa tila habaasa karka jaziira numa ya bahari. Numa ba’di ya apo mujiitu suliile kumumba makhluuqu mpiya inaye insaan kuwa khaliifa karka ardi , jisaye ku amira ardhi iyi na qfulisha awamiri za mujiitu,

Apo ndiyo rabul izzah chiwa iwisha malaa’ika amri yaye suliilo:

Mujiitu wa’ambiile mi naqsula ku mumba makhluuqu mpiy takuwo khaliifa karka ardhi iyi:  Malaaika wanaqsula qsu’aalata hal makhluuqu uyu mpiya takuwa mfano wama jinni taqfisida taqtawanya maazi, takangamiza nti ka ufasaadi? Ka jisiyo wahadiile:http://www.khayma.com/qsesalanbia/index.htm

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

Malaaika waliko hawa isi kuwa makhluuqu mpiya wamo mitume , mashahiidi, ma saalihi, mu qarabiina, speendo za mujiitu.

إنه خلق جديد

uyu ndiye makhluuqu mpiya wamujiitu tamuumbo  innahu  aadam as.

  Fanyizo tayari Ni Al usatad Babaali 

Suali yawe nayo taqadira qtuma karaka email albarawitv@hotmail.com

 

 

Chiwawe nasula kizidisha chintru ama chiwawe nayo suali chiwishe ra.i zinu andika comment